Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Horizon Gems

Geldig vanaf 14 juli 2020

Horizon Soaps is gevestigd te Adriaan Brouwerstraat 37, 2900 Schoten in België. Dit is géén bezoekadres. U kan ons een mail sturen via info@horizongems.be, of telefoneren via 0494/88.47.29. Wij staan ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder BE0629963035.

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Horizon Gems zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Horizon Gems worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Horizon Gems ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Horizon Gems zijn vrijblijvend en Horizon Gems behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Horizon Gems. Horizon Gems is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Horizon Gems dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Producten worden pas verzonden na ontvangst van betaling.

2.4 Aanbiedingen van Horizon Soaps gelden niet automatisch ook op nabestellingen.

 

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient onmiddellijk te geschieden. 

3.3 Betaling kan geschieden met Bancontact, PayPal, Visa of Mastercard. 

 

4. Levering

4.1 De door Horizon Gems opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Het is uw verantwoordelijkheid om aan Horizon Gems uw correcte gegevens te verschaffen. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden indien uw pakket op een verkeerd adres geleverd wordt. 

4.4 Wij verzenden uw pakket uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

 

5. Herroepingsrecht

5.1 U heeft 14 dagen de tijd om zich te bedenken. Hiervoor dient u onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen binnen de 14 dagen. Let wel, wij accepteren enkel ongebruikte producten die in de originele, ongeopende verpakking zitten. Verzendkosten van retourneren zijn voor de klant. 

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan [naam, adres, e-mailadres webwinkel]:
 • Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)
   
   
 • Besteld op(*)/Ontvangen op(*)
   
   
 • Naam/Namen consument(en)
   
   
 • Adres consument(en)
   
   
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
   
   
 • Datum
   

 

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Horizon Soaps geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

 

Als u een bestelling plaatst, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Horizon Gems.